Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz przepisami pokrewnymi publikujemy niniejszą Politykę prywatności i plików cookies.

1.            Postanowienia ogólne
2.            Cel i zakres zbierania danych
3.            Podstawa przetwarzania danych
4.            Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
5.            Pliki „Cookies”
6.            Postanowienia końcowe

1.            POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.            Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://www.pv-expert.pl. jest Rafał Dmitruk wykonujący działalność gospodarczą pod firmą PV Expert Rafał Dmitruk, adres siedziby: ul. Leopolda Markiefki 39/11, 40-213 Katowice, adres do doręczeń: ul. Leopolda Markiefki 39/11, 40-213 Katowice, NIP: 9542620399, REGON: 369909339, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: biuro@pv-expert.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.

2.            Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

3.            Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

1.            przetwarzane zgodnie z prawem,

2.            zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

3.            merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2.            CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1.            Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego działania witryny https://www.pv-expert.pl, kontaktowania się z usługobiorcą (klientem) oraz świadczenia mu usług. Odbiorcami danych osobowych będą również podmioty związane z realizacją świadczonych przez nas usług, taki jak Poczta Polska, kurierzy, instalatorzy, dostawcy urządzeń. Każdorazowo dane osobowe im przekazywane będą ograniczone do zakresu niezbędnego w celu prawidłowej realizacji usługi.

2.            Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

1.            Imię i nazwisko,

2.            Data urodzenia,

3.            Adres,

4.            Adres e-mail,

5.            Numer telefonu,

6.            Numer i seria dowodu osobistego,

7.            PESEL,

8.            NIP,

9.            Inne

3.            Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

1.            Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

2.            Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

3.            Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

3.            PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1.            Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę zgodnie z polityką prywatności i plików cookies.

2.            Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

1.            osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

2.            jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3.            Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

4.            PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1.            Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2.            Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

3.            W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@pv-expert.pl.

4.            Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

5.            PLIKI „COOKIES”

1.            Strona internetowa Usługodawcy https://www.pv-expert.pl używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2.            Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3.            W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies: sesyjne, stałe, analityczne.

4.            „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).

5.            „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.            „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

7.            Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

8.            Usługodawca współpracuje z serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki cookies na urządzeniach użytkownika: Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords.

9.            Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

6.            POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

1.            Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.            Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3.            Zasady określone w polityce prywatności i plików cookies zawsze są zamieszczone na niniejszej stronie internetowej w aktualnej formie.